خرید کتاب Status of Health of the People in Selected Tribal Dominated Region

[ad_1]

سلامت یکی از پارامترهای سطح توسعه اجتماعی در جامعه ما محسوب می شود. یک جامعه ثروتمند و شاد را می توان با توجه به وضعیت سلامتی آن ارزیابی کرد. چالش های بهداشتی در جوامع حاشیه ای به صورت قبیله ای بسیار زیاد و به نظر می رسد غیرقابل حل است. سلامت جوامع قبیله ای نه تنها با آموزش بلکه با طبیعت نیز تعیین می شود. این محصول عوامل ژنتیکی و محیطی است. این کتاب محصول یک مطالعه میدانی است که در بخشی با عنوان “وضعیت سلامت مردم در منطقه تحت سلطه قبیله انتخاب شده” برای کار پایان نامه کارشناسی ارشد انجام شده است. ، اثرات آب و هوایی و زیست محیطی ، تعیین سلامت و شرایط اقتصادی – اقتصادی خانواده و جامعه. فرهنگ کار و طبیعت زنده دو مهمترین عاملی است که نه تنها تصمیم می گیرد بلکه سلامت روستاها را تعیین می کند. مطالعه وضعیت بهداشت در یک روستای قبیله ای تحت سلطه از طریق روش ها و روش های تحقیق میدانی انجام می شود. کارهای میدانی در یک روستای هرادی تحت سلطه قبایل انجام می شود. روش های تحقیقاتی استفاده شده در این مطالعه ، این کار را برای مطالعات میدانی آینده قابل توجه می کند. این مطالعه به شکاف گسترده بهداشتی بین خانواده های فقیر و غنی در این روستای انتخاب شده اشاره دارد. همچنین یادآور می شود که سطوح مختلف بهداشتی نیز براساس وضعیت اجتماعی جوامع و خانواده ها تصمیم گیری می شود. این کتاب نابرابری های مختلف مربوط به سلامتی را که بر اساس جنسیت ، سن ، قشر و وضعیت اقتصادی است توضیح می دهد.

[ad_2]

کتاب Status of Health of the People in Selected Tribal Dominated Region