خرید کتاب Steve Vai – Guitar Anthology

[ad_1]

(نسخه های ضبط شده برای گیتار). 24 رونوشت یادداشت به یادداشت مربوط به حرفه وای شامل: آواز نگرش • شنوندگان • بد هورسی • دردسر بزرگ • ساخت کلیسا • ماشین گریه • مرگ برای زندگی • کیف ترفند اوژن • برای عشق به خدا • طوفان جاذبه • دست روی قلب • دوئل برش سر • آرزوها • جیبوم • آب میوه • K’m-Pee-Du-Wee • پاهای لوتوس • حالا بیایید بدویم • داستان نور • تسلیم مناقصه • لمس زبانها • ویو دونا • زمزمه دعا • یانکی رز

[ad_2]

کتاب Steve Vai – Guitar Anthology