خرید کتاب Stewardship As Teacher Leadership : Portraits From the Profession

[ad_1]

اصطلاح “رهبری معلم” خالی از اشکال نیست ، چنانکه برخی از آن تعبیر می کنند که دارای مفاهیم تجاری و سلسله مراتبی است. Stewardship as Teacher Leadership: پرتره های حرفه ای در مورد تأثیر تغییر این زبان به مباشرت بحث می کنند ، اصطلاحی که دارای فراگیرتر ، حرفه ای تر و دارای اخلاقی تر است. در زمانی که کار معلمان مورد انتقاد و تحقیر قرار می گیرد ، مفهوم مدیریت در این حرفه از تلاش همه معلمان ، به ویژه معلمان اولیه شغلی ، بهتر حمایت می کند. پیشگامان در راس اقدامات خود بهترین منافع این حرفه را دارند. از طریق “پرتره” های مختلف معلمین ، خوانندگان راهنمایی به عنوان رهبر معلم مشاركت خواهند كرد و می دانند كه معلمان در هنگام انجام کارهای روزمره خود كه عمدی و عمدی انتخاب می كنند و تأثیرات پایدار بر روابط آنها با همكاران ، برنامه های درسی و حرفه آنها دارند ، مهمانداران هستند. به روشهای مختلفی که مدلهای سنتی رهبری معلم اغلب از آنها بی بهره است.

[ad_2]

کتاب Stewardship As Teacher Leadership : Portraits From the Profession