خرید کتاب Stigmatisée, Drépa saute la vie : Réussir sa vie malgré la drépanocytose

[ad_1]

در کمرون که معمولاً “اسامی” نامیده می شود ، کم خونی سلول داسی در آنجا به شدت تجربه می شود. ساکنان آن را با سرنوشت جادوگران در برابر فرزندان که به آداب و رسوم نیاکان احترام نمی گذارند ، جذب می کنند. درپا زنده ماندن خود را مدیون مداخله انجمنی است که موفق به تخلیه وی از روستای باتوری به فرانسه با هدف معالجه کافی در بیمارستان می شود. داستان بیان می کند که دختر چقدر می خواهد با بیماری خود زندگی کند ، از لذت های کوچک زندگی لذت می برد و رنج های کم خونی سلول داسی شکل را به انرژی مثبت تبدیل می کند.

[ad_2]

کتاب Stigmatisée, Drépa saute la vie : Réussir sa vie malgré la drépanocytose