خرید کتاب Stilling the Storm: Contemporary Responses to Mark 4.35–5.1

[ad_1]

بیشتر کتابهای مربوط به حضرت مسیح و انجیلها به متون تالیفی ، زمینه ها ، فرهنگ و اهداف مربوط می شود. رویکرد جدیدی به اناجیل به نام تفسیر عملی بر وقایع واقعی داستانهای انجیل تأکید می کند – آنچه شنوندگان اولیه ممکن است با آنها کرده باشند و شاگردان معاصر امروز با آنها چه می کنند. نگرانی از مطالعات در این مجموعه “استفاده” از یک داستان انجیل توسط شاگردان امروز و “تأثیر” آن بر آنها است. در این مجموعه پیشگام ، اولین مجموعه از تفسیرهای عملی ، افرادی از زمینه های مختلف توصیف می کنند که داستان مسیحیان هنوز هم طوفان را در زندگی آنها ریخت.

[ad_2]

کتاب Stilling the Storm: Contemporary Responses to Mark 4.35–5.1