خرید کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour

[ad_1]

الکساندر هوبل مدل هایی را برای برنامه ریزی تولید تولید می کند و شاخص های عملکرد را برای بررسی رفتار سیستم تولید تجزیه و تحلیل می کند. ادبیات موجود را با در نظر گرفتن عدم اطمینان از زمان سرب و زمان پردازش مورد نیاز مشتری و همچنین افزایش پیچیدگی مدل های تولید چند مورد چند دستگاهی ، گسترش می دهد. نتایج از یک طرف سیستم پشتیبانی تصمیم برای تعیین ظرفیت و توسعه بیشتر روش برنامه ریزی تولید Conwip است. از طرف دیگر ، نویسنده شدت JIT را توسعه می دهد و به صورت تحلیلی تأثیرات قوانین اعزام را بر زمان تولید تولید نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour