خرید کتاب Stone and Steel

[ad_1]

در سنگ و فولاد ، هنگامی که ژنرال عالیه با پیروزی به شهر تیتو بازگشت ، انتظار دارد افرادی را پیدا کند که تحت حکومت ملکه او ، جادوگر سنگ اودسا رشد می کنند. درعوض ، عدم تعادل نگران کننده ای در رفاه شهروندان و دولت اودسا پیدا می کند. عالیه باید به همه متحدان قدیمی و جدید خود اعتماد کند تا بتواند خیر شهری را که او را ایجاد کرده انجام دهد.

[ad_2]

کتاب Stone and Steel