خرید کتاب Stop Taking Sides : How Holding Truths in Tension Saves Us From Anxiety and Outrage

[ad_1]

چگونه تنش های موجود در کتاب مقدس را برای غلبه بر تفرقه ، اضطراب و ترس بپذیریم.

[ad_2]

کتاب Stop Taking Sides : How Holding Truths in Tension Saves Us From Anxiety and Outrage