خرید کتاب Strategic Implications of HIV/AIDS

[ad_1]

مروری کلی بر تحول اسلام سیاسی در جنوب شرقی آسیا ارائه می دهد. منابع رادیکالیسم جدی را تحلیل کرده و شبکه های تروریستی و رادیکال منطقه ای را ارزیابی می کند. این مقاله چگونگی تقویت نهادهای دموکراتیک سکولار و چگونگی ترویج گرایشهای معتدل و مدارا را توصیف می کند.

[ad_2]

کتاب Strategic Implications of HIV/AIDS