خرید کتاب Strategic Technology Partnering and Supply Chain Risk Management : Five Selected Essays

[ad_1]

ایرلن کیلوبی با کار خود پلی را بین دو حوزه تحقیقاتی شرکت ایجاد می کند ، از یک طرف مدیریت زنجیره تامین و از سوی دیگر مدیریت نوآوری و فناوری. وی به عنوان بخشی از کار خود ، پیشنهاد می کند که از طریق مشارکت های استراتژیک فناوری ، ابزارهای معمول مدیریت ریسک در زنجیره تأمین را گسترش دهد ، که نه تنها گزینه های تأمین منابع بلکه توانایی توسعه گزینه های فناوری را در کوتاه مدت ارائه می دهد. به طور خاص ، این استدلال می کند که توانایی های مورد نیاز STP به عنوان فعال کننده های SCRM موثر عمل می کنند. در نتیجه ، ارتباطات بین مدیریت ریسک زنجیره تأمین و مشارکت فناوری استراتژیک ارائه می شود و بر این اساس یک چارچوب مفهومی ایجاد می شود.

[ad_2]

کتاب Strategic Technology Partnering and Supply Chain Risk Management : Five Selected Essays