خرید کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR

[ad_1]

در این کتاب ، گرگور وبر به مشاغل و مجموعه چالش هایی از جمله بهره وری انرژی و پایداری که با آن روبرو هستند پرداخته است. نتایج تحقیقات وی در یک مدل دو لایه است که شرکت ها را در مورد شیوه های تجاری مبتکرانه و مسئول پشتیبانی می کند. “شورای توسعه پایدار دولت آلمان” و “جایزه صنعت آلمان 2017” “پایداری پروژه 2017” را دریافت کرد.

[ad_2]

کتاب Sustainability and Energy Management : Innovative and Responsible Business Practices for Sustainable Energy Strategies of Enterprises in Relation with CSR