خرید کتاب Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :

[ad_1]

این کتاب نقش های مختلف در کارآفرینی و نوآوری را بر اساس عمل شروع یک کسب و کار جدید در زمینه لوکس و مد پایدار برجسته می کند که شامل ویژگی های شناختی و انگیزشی نیز می شود. همچنین این واقعیت را مورد بحث قرار می دهد که بسیاری از نوآوری هایی که باعث پایداری می شوند ، به پیشرفت های قابل توجه فناوری نیاز دارند.

[ad_2]

کتاب Sustainable Luxury, Entrepreneurship, and Innovation :