خرید کتاب Systems Biology :

[ad_1]

این جلد بر جنبه های روش شناختی زیست شناسی سیستم ها به منظور ارائه یک رویکرد نظری جدید با پشتیبانی آزمایشی قوی و متناسب متمرکز است. این فصلها مدل سازی ریاضی ، مباحث روش شناختی ، تعدیل رفتار جمعی ، مشخصات متابولیک ، مطالعات ریخت شناسی پویا و کمی را توصیف می کند. این فصول در قالب مجموعه روشهای زیست شناسی مولکولی بسیار موفقیت آمیز نوشته شده است ، شامل معرفی موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرفهای مورد نیاز ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام و به راحتی قابل تکرار و نکاتی برای عیب یابی و جلوگیری از مشکلات. معتبر و عملی ، زیست شناسی سیستم با هدف اطمینان از نتایج موفقیت آمیز در مطالعه بیشتر این زمینه حیاتی است.

[ad_2]

کتاب Systems Biology :