خرید کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa

[ad_1]

ایزابلا برتمن رابطه بین معلولیت ، فقر و کیفیت زندگی و چگونگی تأثیر اقدامات حفاظت اجتماعی بر این رابطه را بررسی می کند. تمرکز این مطالعه در آفریقای جنوبی است. بر اساس مصاحبه های کیفی انجام شده با افراد آسیب دیده ، و همچنین با معلولیت های محلی و متخصصان سیاست های اجتماعی ، نویسنده دیدگاه روشنی در مورد گفتمان معاصر در مورد سیستم های حفاظت اجتماعی فراگیر ارائه می دهد. با تلفیق ملاحظات نظری در مورد بهزیستی و کیفیت زندگی (مبتنی بر رویکرد توانایی) با داده های تجربی آن ، چشم اندازهای جدیدی در مورد چند بعدی بودن فقر ، شمول اجتماعی و زندگی خود تعیین شده باز می کند.

[ad_2]

کتاب Taking Well‐Being and Quality of Life for Granted? : An Empirical Study on Social Protection and Disability in South Africa