خرید کتاب The Atlas of Lost Beliefs

[ad_1]

شاعر و ویراستار Arundhathi Subramaniam در مورد شعر Hoskote در وب سایت Poetry International مشاهده می کند: «نوشته های او درخشش مداوم و استثنایی در برخورد با تصویر را نشان داد. استعاره های هوسکوت ، کاملاً ساخته شده ، درخشان و نفسانی است و فضیلت صنعتگری را با اشتیاق ترکیب کرده و هر شعر را به تجربه ای چند وجهی و چند وجهی تبدیل می کند. رانجیت هوسکوته متعلق به نسل جوان شاعران هندی است که از اوایل دهه 1990 انتشار آثار خود را آغاز کردند. وی نویسنده شش مجموعه شعر است: Zones of Assault ، The Cartographer’s Apprentice ، The Sleepwalker ، بایگانی در دست اقدام: شعرهای جدید و برگزیده 1985-2005 ، زمان مرکزی و اطلس باورهای از دست رفته. هوسكوت به عنوان گسترش سنت شعر هند آنگلوفون كه توسط Dom Moraes ، Nissim Ezekiel ، AK Ramanujan و دیگران از طریق آثار مهم جدید شعر تأسیس شده است ، دیده می شد.

[ad_2]

کتاب The Atlas of Lost Beliefs