خرید کتاب The Awakened Life

[ad_1]

زندگی بیدار دعوت به سفری طولانی است. این دعوت از قوم خداست که دور هم جمع شوند و برای بیداری بزرگ بکارند. بیداری گذرا یا تجدید معنوی یا نشاط آور نیست ، بلکه بیداری تمام عیار است. وقت آن است که ما تشخیص دهیم ، همانقدر که نهادهای حاکمیت ، آموزش و شفابخشی برای دنیای ما ضروری هستند ، آنها از توانایی ، حتی ترکیب ، توانایی تأمین نیازهای ناامیدکننده اطراف ما برخوردار نیستند. فقط یک بیداری کامل و گسترده به رحمت ، لطف و عشق متعال خداوند می تواند امیدوار باشد که بتواند تغییری را که امروز در دنیای خود نیاز داریم ، ایجاد کند. چند دوست یا حتی کل کلیسای خود را جمع کنید و به این سفر بیداری بپیوندید زیرا JD Walt ما را به یک سفر روزانه از پیشگویی های باستانی پر از خرد و چالش برای عصر حاضر می برد.

[ad_2]

کتاب The Awakened Life