خرید کتاب The Ax Book : The Lore and Science of the Woodcutter

[ad_1]

تبر ابزاری ضروری برای هر چوب بری است. Axe Book راهنمای کاملی برای برش چوب با ابزار دستی است. کسانی که از اره برقی و سایر تجهیزات الکتریکی استفاده می کنند نیز باید با ابزار دستی تجارت خود آشنا باشند. یک منبع ایده آل برای هر کسی که مایل به سقوط درخت و برداشتن الوار یا هیزم از چوب یا جنگل است. نویسنده نحوه استفاده از انواع تبرها ، دریچه ها ، پتک ها ، اره ها و گوه ها ، و استفاده و مراقبت از آنها برای قطع درختان ، بخش و هیزم را تقسیم کرده و آماده کنید. همچنین همه جنبه های تصفیه چوب را نشان می دهد ، از جنگل گرفته تا کوره یا اجاق گاز.

[ad_2]

کتاب The Ax Book : The Lore and Science of the Woodcutter