خرید کتاب The Bab and the Babi Community of Iran

[ad_1]

در سال 1844 ، یک تاجر جوان از شیراز به نام سید علی محمد خود را “در” به حقیقت و بعداً پس از آن ، آغازگر یک چرخه نبوی جدید اعلام کرد. تماس مسیحایی وی در ایران و عراق طرفداران قابل توجهی را به خود جلب کرده است. بابیان که تهدیدی از سوی مقامات دولتی و مذهبی قلمداد می شوند ، مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفتند و خود باب در سال 1850 اعدام شد. باب ، از نوزادی تا بنیان بهائیت و بعد از آن. از جمله مباحث دیگر ، آنها شامل نوشته های باب ، تفسیرهای وی در مورد قرآن ، شرایط اجتماعی زمینه ساز تحولات بابی ، آثار شهید بابی طاهریه قرآن و علوم و برخوردهای ادوارد گرانویل خاورشناس است. براون با شعر بابی و بهایی.

[ad_2]

کتاب The Bab and the Babi Community of Iran