خرید کتاب The Badger – A Monograph (History of Hunting Series – Working Terriers)

[ad_1]

THE BADGER یک مونوگراف توسط آلفرد E. PEASE ، نماینده مجلس در اصل در لندن ، 1898 منتشر شده است. اکنون از نسخه بسیار نادر چاپ شده توسط Read Country Books تجدید چاپ شده است. این سند جذاب تاریخی در اواخر قرن توسط شکارچی مشتاق و نماینده پارلمان ، آلفرد پیس نوشته شد. این رساله ای طولانی در مورد تاریخ طبیعی گورکن است و کار مفصلی در مورد شکار حیوان است. Pease با جزئیات کامل در مورد زندگی و عادات گور گور می نویسد و شامل نمودارهای تشریحی است. بیش از نیمی از کتاب به عنوان یک معدن ورزشی به گورکن اختصاص یافته است. بحثهای زیادی در مورد فنون شکار از جمله سگ و تجهیزات وجود دارد. تصاویر متعددی از جمله نمودارهای دقیق ابزارهای مختلف حفاری وجود دارد. 128 صفحه 10 تصویر سیاه و سفید.

[ad_2]

کتاب The Badger – A Monograph (History of Hunting Series – Working Terriers)