خرید کتاب The Bank

[ad_1]

بانک و نحوه استفاده از آنها در این کتاب شرح داده شده است که شامل جزئیاتی از جمله افرادی که در بانک ها کار می کنند ، دلیل نیاز بانک ها و تجهیزات خاص بانکداران

[ad_2]

کتاب The Bank