خرید کتاب The Basics of Idea Generation

[ad_1]

تولید و اجرای مداوم ایده ها برای ایجاد محیطی که به ارتقا techniques تکنیک های بهبود کمک می کند ، ضروری است. اصول تولید ایده روشی مقرون به صرفه ارائه می دهد که می تواند به کارکنان کمک کند تا با استفاده از یک فرآیند پنج مرحله ای ثابت ، ایده های جدید را به طور مداوم شناسایی و پیاده سازی کنند. فرآیند با ایجاد بیانیه فرصت آغاز می شود. سپس از آنجا روش باید مواد اولیه را قبل از آموزش ایده ها جمع آوری کند و سپس ایده را ارزیابی کند. اجرا مرحله آخر است. نویسنده همچنین 20 ابزار را که به تکمیل هر مرحله کمک می کند ، همراه با راه حل هایی برای غلبه بر موانع خلاقیت توضیح می دهد.

[ad_2]

کتاب The Basics of Idea Generation