خرید کتاب The Battle of Britain Pocket Manual 1940

[ad_1]

در تابستان سال 1940 ، انگلیس تنها بود. به مدت سه ماه طولانی ، خلبانان جوان شجاع RAF هر روز آماده پرواز برای دفاع از آسمان انگلیس در برابر حملات گسترده لوفت وافه بودند. “چند” جوان بودند ، اما آنها آموزش دیده و مصمم بودند. هشتاد سال پس از آخرین خلبانانی که در نبرد انگلیس پرواز می کنند جشن گرفته می شود و سهم آنها در جنگ جهانی دوم به طور گسترده ای به خاطر سپرده می شود. این کتابچه راهنمای جیبی آموزش این خلبانان جوان و تاکتیک های جنگ هوایی آنها را پوشش می دهد. به آنها آموخته شد که در برابر مهاجمان آلمانی استفاده کنند. همچنین نقش خدمه زمینی ، سیستم های فرماندهی و کنترل ، پدافندهای ضد هوایی و رادار و شناسایی حمله را پوشش می دهد.

[ad_2]

کتاب The Battle of Britain Pocket Manual 1940