خرید کتاب The Behavioral Ecology of Efe Pygmy Men in the Ituri Forest, Zaire

[ad_1]

رابرت سی بیلی از مشاهدات خود از شانزده مرد پیگمی ایف در شمال شرقی زایر گزارش می دهد. بیلی از مارس 1980 تا ژانویه 1982 با مردان و خانواده های آنها در جنگل شمالی ایتوری زندگی و کار کرد – تحقیقات او بخشی از یک پروژه چند رشته ای به نام پروژه ایتوری بود. بیلی داده هایی را در مورد تولید غذا ، رفتارهای معیشتی ، فنون شکار ، روابط بین شکارچیان و روستاییان و سایر جنبه های جامعه Efe ارائه می دهد. پیشگفتار جان دی اسپت.

[ad_2]

کتاب The Behavioral Ecology of Efe Pygmy Men in the Ituri Forest, Zaire