خرید کتاب The Behaviour Business : How to Apply Behavioural Science for Business Success

[ad_1]

اگر تجارت داشته باشید ، در رفتار رفتار می کنید و تا زمانی که شرکتی بر رفتار تأثیر نگذارد ، موفق نخواهد بود.

[ad_2]

کتاب The Behaviour Business : How to Apply Behavioural Science for Business Success