خرید کتاب The Biological and Social Analyses of a Mississippian Cemetery From Southeast Missouri : The Turner Site, 23BU21A

[ad_1]

سایت ترنر ، در جنوب شرقی میسوری ، یک دهکده کوچک می سی سی پی بود که در حدود سال 1300 میلادی اشغال شده بود. همراه با دو سایت نزدیک ، Powers Fort و Snodgrass ، متعلق به فاز Powers در نظر گرفته شده است. در این جلد ، بلک تجزیه و تحلیل مرده ای از دفن های یافت شده در هر سه مکان را ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب The Biological and Social Analyses of a Mississippian Cemetery From Southeast Missouri : The Turner Site, 23BU21A