خرید کتاب The Birds

[ad_1]

پیفستر موفق می شود پرندگان را متقاعد کند که مأموریت آنها حکومت بر جهان است. طبق ایده او ، شهر پرندگان Tucekukuyshchyna بین آسمان و زمین در دست ساخت است. پرندگان به Pisfeter و Evelpid بال می دهند ، Pisfeter فرمانروای شهر جدید می شود و طرحی را وضع می کند که هدف آن گرفتن قدرت از خدایان المپیک است. پرندگان دود قربانی هایی را که خدایان از آنها تغذیه می کنند رهگیری می کنند ، مردم را متقاعد می کنند که پرندگان را به عنوان خدایان جدید احترام بگذارند و به آنها قول حفاظت از آن را می دهند.

[ad_2]

کتاب The Birds