خرید کتاب The Bloomsbury Anthology of Great Indian Poems

[ad_1]

ابتکار بی نظیری از شاعر ، دیپلمات ، ابهای كی ، گلچین بلومزبری اشعار بزرگ هند ، گنجینه ای از شعر را ارائه می دهد كه از بیش از 3000 سال شعر هند به 28 زبان انتخاب شده است. این غنای و تنوع شعری را که در هزاران زبان و گویش هند وجود دارد ، تولید می کند. در این اشعار فراوانی از نور ، کنایه ، حس و معنویت وجود دارد که با استناد به طعم ها ، بوها ، رنگ ها و حالات مشخص هند ، حواس ما را به وجد می آورد.

[ad_2]

کتاب The Bloomsbury Anthology of Great Indian Poems