خرید کتاب The Book of Job : A History of Interpretation and a Commentary

[ad_1]

این کتاب محصول پنجاه سال بورس تحصیلی است. این بخش از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: بخش اول مقاله ای در مورد تاریخ تفسیر کتاب ایوب در یهودیت ، مسیحیت و اسلام است. قسمت دوم شرح كتاب است.

[ad_2]

کتاب The Book of Job : A History of Interpretation and a Commentary