خرید کتاب The Brantford Call : For Deep Cleansing Within the Churches

[ad_1]

ندای پروردگار عیسی در کتاب مقدس برای تقدیس به کلیساها می رود و قلب همه مrsمنان را می زند. رئیس کلیسا نه تنها برای افرادش به صورت جداگانه ، بلکه در سطح جماعت نیز به مقدسات امر می کند. با هم در مقابل او زندگی می کنیم و به زودی در مقابل او خواهیم بود. تقدیس کار روح القدس در بدن مسیح است.

[ad_2]

کتاب The Brantford Call : For Deep Cleansing Within the Churches