خرید کتاب The Breadth of Salvation : Rediscovering the Fullness of God's Saving Work

[ad_1]

یکی از متکلمان برجسته مسیحی امروز ، کلیسا را ​​به چنگال می کشد که دوباره توسط ارتفاع ، عمق و وسعت بی اندازه نجات خداوند تسخیر شود.

[ad_2]

کتاب The Breadth of Salvation : Rediscovering the Fullness of God's Saving Work