خرید کتاب The Bully and the Can Queen

[ad_1]

شانون ، بهترین دوست جودی ، وقتی متوجه شد که جودی یک سطل قوطی را در سطل آشغال انداخت ، بازیافت قوطی را در Fletcher Elementary شروع می کند. شانون از خانم ییم ، مدیر مدرسه ، سطل های بازیافت برای مدرسه می خواهد. متعجب جودی ، خانم ییم می گوید بله! برنامه بازیافت یک موفقیت است تا اینکه کسی به طور مرموز هر قوطی بازیافتی را از سطل زباله بردارد! چه کسی ظروف را برای جمع آوری زباله جداگانه خالی می کند و چرا؟

[ad_2]

کتاب The Bully and the Can Queen