خرید کتاب The Burning World

[ad_1]

یک انسان تا کجا می تواند بشریت را از استبداد محافظت کند؟ این رمان متفکرانه و تعلیق برانگیز از آینده دور به این س answersال پاسخ می دهد. Algis Budrys نویسنده نامزد Rogue Moon و Michaelmas نامزد دریافت جایزه هوگو و سحابی بود.

[ad_2]

کتاب The Burning World