خرید کتاب The Camel's Back

[ad_1]

داستان های مربوط به فنجان و لب ، پنی بد و جارو جدید به ندرت ربطی به فنجان یا لب یا سکه یا جارو دارد. این داستان استثنا است. این مربوط به پشت شتر مادی ، قابل مشاهده و به اندازه زندگی است.

[ad_2]

کتاب The Camel's Back