خرید کتاب The Catholic Church in Taiwan : Problems and Prospects

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل کلیدی از توسعه کلیسای کاتولیک در تایوان را ارائه می دهد و چالش هایی را که در دوران معاصر با آن روبرو است ، در نظر می گیرد. این مقاله بررسی می کند که چگونه انقلاب 1949 در سرزمین اصلی چین تعداد زیادی از روشنفکران چینی را به تایوان آورد و یک منبع انسانی ارزشمند برای بومی سازی الهیات و آیین مقدس در اختیار کلیسای کاتولیک در تایوان قرار داد. این جلد چندین جنبه از توسعه کلیسای کاتولیک تایوان را در زمینه بومی سازی در نظر گرفته و بررسی می کند که چگونه جنبه های چند وجهی کاتولیک در کلیسای کاتولیک تایوان از طریق تاریخ ، فلسفه ، علوم اجتماعی ، زبانشناسی ، موسیقی و ادبیات آشکار می شود.

[ad_2]

کتاب The Catholic Church in Taiwan : Problems and Prospects