خرید کتاب The Complementary Roots of Growth and Development : Comparative Analysis of the United States, South Korea, and Turkey

[ad_1]

ریشه های مشترک موفقیت و عدم موفقیت در رشد و توسعه اقتصادی به ترتیب در حاکمیت سیستمی و در تقسیم مکمل های نهادی نهفته است ، اما نه در انطباق یک جانبه مدل های مبتنی بر بازار یا دولت. برای تأیید این استدلال ، آکان از کشورهایی مانند ایالات متحده ، کره جنوبی و ترکیه استفاده می کند – یک کشور پیشرفته ، یک کشور تازه توسعه یافته و یک کشور در حال توسعه. آکان یک چارچوب ساده برای درک دو نکته فراتر از وسواس ایدئولوژیک فراهم می کند. اولین چگونگی عملکرد و تکامل یک مدل G&D است. با پویایی اقتصادی ، مالی ، صنعتی و سیاسی در هم تنیده. دلیل دوم این است که چرا یک مدل بازار محور یا دولت محور در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موفق می شود و شکست می خورد.

[ad_2]

کتاب The Complementary Roots of Growth and Development : Comparative Analysis of the United States, South Korea, and Turkey