خرید کتاب The Crumbs of Creation : Trace Elements in History, Medicine, Industry, Crime and Folklore

[ad_1]

از 90 عنصر شیمیایی موجود در طبیعت ، تنها ده مورد در بدن انسان به راحتی قابل اندازه گیری هستند. بقیه عناصر کمیاب هستند و در غلظت های کمی وجود دارند که اکثر آنها تا همین اواخر فراتر از محدوده تشخیص بودند. Crumbs of Creation تاریخچه جذاب عناصر کمیاب در پزشکی ، تاریخ ، صنعت ، جرم و فرهنگ عامیانه را بررسی می کند ، نشان می دهد که چگونه مطالعه خواص آنها می تواند به ما کمک کند تا از طریق درک و کنترل بهتر محیط خود زنده بمانیم. این کتاب که به سبک سرگرم کننده و آسان خوانده می شود ، شامل حکایت های مربوطه است که در فصول مربوط دسته بندی شده اند. در حالی که خوانندگان از این کتاب بسیار سرگرم خواهند شد ، اما جدال اساسی در بحث وجود دارد.

[ad_2]

کتاب The Crumbs of Creation : Trace Elements in History, Medicine, Industry, Crime and Folklore