خرید کتاب The Current Status of Humanitarian Intervention in Need of Legal Clarification. Analysis of the Legal and Humanitarian Justifications for Intervening In Libya and the Inaction in Syria

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد سال 2014 در حقوق – حقوق اروپا و بین الملل ، مالکیت معنوی ، درجه: DISTINCTION ، دانشگاه هرتفوردشایر (دانشکده حقوق) ، دوره: حقوق بین الملل ، زبان: انگلیسی ، چکیده: در این پایان نامه ، مفاهیم حاکمیت ، عدم مداخله و مداخله بشردوستانه بخصوص در فصلهای بعدی به تدریج آشکار خواهد شد. موارد سوریه و لیبی به عنوان حوضه ای برای مفاهیم نظری آشکار عمل می کنند. اصل حاکمیت دولت نقش مهمی در شکل گیری حقوق بین الملل ایفا می کند زیرا پایه های اساسی را بر اساس آن بنا می کند. فرض طبیعی این است که نظم بین المللی در صورت احترام به حاکمیت یکدیگر با رعایت قوانین عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها ، نظم بین المللی به بهترین وجه حفظ می شود. ایده مدرن حاکمیت به روم باستان برمی گردد که در آن تمام قدرتهای حاکمیت به امپراطور اعطا می شدند. این یک قدرت مطلق ، یکپارچه و غیرقابل انکار بر اساس یک قرارداد داوطلبانه اما غیرقابل فسخ تلقی می شد.

[ad_2]

کتاب The Current Status of Humanitarian Intervention in Need of Legal Clarification. Analysis of the Legal and Humanitarian Justifications for Intervening In Libya and the Inaction in Syria