خرید کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice

[ad_1]

بر اساس دهه ها تجربه خود به عنوان مشاور و مدیر پروژه در بخش خودرو ، نویسنده توصیه های جامع و عملی برای اقدامات مربوط به تحول دیجیتال بخش های خودرو و تأمین کننده را تهیه می کند. در هسته اصلی آن انتقال از یک خودروی محور به یک مدل کسب و کار تحرک گرا است. بر اساس کاتالیزورهای تغییر دیجیتال ، چهار زمینه دیجیتالی سازی ساختار یافته و نقشه راهی برای تحول آنها ارائه شده است. مسائل مربوط به تغییر جهانی در فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات چابک و کارآمد به عنوان عوامل موفقیت حیاتی با جزئیات بررسی می شود. نمونه های عملی برگزیده پروژه های دیجیتالی سازی ابتکاری ایده ها و انگیزه های بیشتری را ارائه می دهند. چشم انداز صنعت خودرو در سال 2040 بحث را کامل می کند.

[ad_2]

کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice