خرید کتاب The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University :

[ad_1]

این کتاب تحلیلی انتقادی از دانشگاه شرکتی را ارائه می دهد. گزارش شخصی نویسنده بین واقعیت دانشگاه شرکتی و شعارهای دانشگاه کارآفرینی آشکار می شود ، که به نویسنده اجازه می دهد آشکار کند که چگونه دانشگاه شرکتی از نظر ساختاری با فعالیت های روشنفکران کارآفرین مخالف است. این کتاب نه تنها به تناقضات درونی دانشگاه شرکتی ، بلکه همدستی روشنفکران بوروکراتیک آن در بازتولید قفس آهنین بوروکراسی پرداخته است. بارو با بهره گیری از میراث پیر ژوزف پرودون ، استدلال می کند که روشنفکران کارآفرین ، چه به عنوان افراد و چه در گروه های کوچک ، باید با هدایت یک مسیر ناپایدار بین بازار و دولت ، برای بهبود شرایط خود اقدام مستقیم انجام دهند.

[ad_2]

کتاب The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University :