خرید کتاب The European Ombudsman and Good Administration in the European Union :

[ad_1]

این کتاب از طریق بررسی شکایات مربوط به سو mala مدیریت ، تحقیقات مبتنی بر ابتکار عمل و سایر تلاشها ، به بررسی کارکردن دادگستری اروپا و سهم وی در پاسخگویی نهادها ، ارگانها ، دفاتر و آژانسهای اتحادیه اروپا می پردازد. این موضع نهادی و قانون اساسی فعلی نماینده حقوق بشر و “روش” وی در رسیدگی به شکایات را مورد توجه قرار می دهد و عمق موضوعاتی را که در صلاحیت اوبامسن است آشکار می کند. یک فصل جداگانه به شفافیت و دسترسی به اسناد تمرکز دارد. قسمت آخر کتاب به طور انتقادی در مورد وظیفه و عملکرد فعلی نماینده حقوق بشر تأمل می کند و در مورد تعدادی از پیشنهادهای ممکن برای بهبود بحث می کند. این کار دارای یک جذابیت بین رشته ای است و شامل دانشمندان حقوق ، علوم سیاسی و ادارات عمومی و همچنین سیاست گذاران اتحادیه اروپا و ملی خواهد بود.

[ad_2]

کتاب The European Ombudsman and Good Administration in the European Union :