خرید کتاب The New Fate of Peasants :

[ad_1]

این کتاب در مورد تحول تاریخی سرنوشت دهقانان چینی در شرایط اقتصادی سیاسی معاصر بحث می کند و می کوشد سازوکار نهادی زیربنای شکل گیری و حفظ این شرایط را کشف کند. این تحلیل بر پیامدهای تحرک بزرگ اجتماعی ناشی از اصلاحات متمرکز است. پدیده کارگران مهاجر مهمترین پیامد تغییر در دوره زندگی دهقانان چینی است. سرنوشت کارگران مهاجر ، سرنوشت دهقانان چینی خواهد بود. فصل مقدماتی این کتاب در مورد زمینه و سرنوشت تاریخی دهقانان ، مشارکت سیاسی آنها و تابعیت دهقانان پس از تبدیل شدن آنها به شهرنشین بحث می کند. فصل اول پیامدهای اجتماعی و پیامدهای اقتصادی شهرنشینی جمعیت روستایی را مورد بحث قرار می دهد. فصل دوم در مورد شرایط زندگی دهقانانی است که به کار در شهرها نقل مکان کرده اند ، از جمله محیط کار ، محیط زندگی ، تحصیلات فرزندان و شبکه های اجتماعی آنها. فصل سوم چالش هایی را مطرح می کند که بسیج دهقان در تصمیم گیری دولت و مدیریت شهری ایجاد کرده است. فصل چهارم آخرین تحولات در بسیج اجتماعی دهقانان چینی را مورد بحث قرار می دهد.

[ad_2]

کتاب The New Fate of Peasants :