خرید کتاب The Obesity Epidemic : Why a Social Justice Perspective Matters

[ad_1]

این کتاب به اپیدمی چاقی از منظر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. این کتاب با بررسی جمعیتی که بیشتر از تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی مرتبط با شیوع چاقی رنج می برند ، از چارچوبی معاصر برای بحث در مورد چاقی استفاده می کند. ضمن بررسی خطرات رفتاری مرتبط با افزایش نرخ چاقی ، همچنین سطح سیاسی را مورد ارزیابی قرار می دهد ، نظریه های عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی را ارزیابی می کند که رفتارهای پرخطر را ترویج یا محدود می کند. از طریق افزایش سطح نابرابری درآمد در ایالات متحده ، فضای اقتصادی را در نظر بگیرید. همچنین اقدامات نهادهای عالی ، از جمله شرکت های چند ملیتی ، به عنوان همیاران اجتماعی در این اپیدمی را مورد انتقاد قرار می دهد. سرانجام ، چالش های جهانی و ملی اپیدمی را با هم مقایسه می کند.

[ad_2]

کتاب The Obesity Epidemic : Why a Social Justice Perspective Matters