خرید کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :

[ad_1]

این کتاب راهنما دیدگاه جامعی از نظریه و تحقیقات کنونی پیرامون نخبگان سیاسی را ارائه می دهد که اکنون موضوع اصلی مطالعه آکادمیک و گفتمان عمومی است. در 40 فصل از دانشمندان برجسته ، غنای و تنوع رشته را نشان می دهد. این کتابچه راهنما در شش بخش تنظیم شده است ، که هر بخش توسط یکی از سردبیران معرفی شده است ، و بر نظریه های مربوط به نخبگان سیاسی ، روش های مطالعه آنها ، الگوهای اصلی ساختاری و رفتاری آنها در سراسر جهان و تمایز و ادغام بخشهای نخبگان سیاسی تمرکز دارد. ، در مورد صفات و منابع نخبگان ، و معضلات نخبگان سیاسی در این قرن. چهل سال پس از مطالعه تطبیقی ​​تاریخی رابرت پاتنام در مورد نخبگان سیاسی ، این کتاب راهنما منبع ضروری برای دانشمندان و دانشجویان مشغول مطالعه این رشته پر جنب و جوش است.

[ad_2]

کتاب The Palgrave Handbook of Political Elites :