خرید کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :

[ad_1]

منافع شخصی انگیزه مهم بشری است و این کتاب سیر تحول آن در ایالات متحده و پیامدهای آن برای سیاست ، تجارت و روابط شخصی را بررسی می کند. در دوران پس از جنگ ، برداشت های آمریکایی از منافع شخصی از مفهوم الکسیس دو توکویل در مورد “منافع شخصی به خوبی درک شده” – که در آن مردم تشخیص می دهند که منافع آنها با موفقیت جامعه ای که عضو آن هستند تأمین می شود – به سمت منظور از “فردگرایی” – منظور وی از این ساختار باریکی است که اغلب مردم را به دنبال منافع خود با هزینه جامعه سوق می دهد. این کتاب قبل از بررسی پیامدهای منفی دموکراسی ، از طریق تحلیل کمی و کیفی محتوای سخنرانی های ریاست جمهوری ، کمیته های تلویزیونی و موسیقی عامه پسند ، این تحول را مستند می کند.

[ad_2]

کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :