خرید کتاب The Post-War Reconstruction of Greece : A History of Economic Stabilization and Development, 1944-1952

[ad_1]

در این کتاب اولین گزارش جامع از چگونگی ترسیم نقشه اقتصادی آینده یونان توسط اقتصاددانان ، مهندسان و صنعتگران پس از ویرانی جنگ داخلی ارائه شده است. این مستند بحث سیاسی است که بین یونان و حامیان مالی آن در مورد روند آینده اقتصاد ، سرمایه گذاری های مورد نیاز و تأمین مالی آنها صورت گرفته است. این کتاب از طریق داستان های تاریخی ، منابع بایگانی و تاریخ شفاهی درک بهتری از نتایج اعلام شده توسط بسیاری از اقتصاددانان به عنوان “معجزه اقتصادی” ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب The Post-War Reconstruction of Greece : A History of Economic Stabilization and Development, 1944-1952