خرید کتاب The Power of Cities in Global Climate Politics : Saviours, Supplicants or Agents of Change?

[ad_1]

اکنون احساس خوش بینی محسوسی در مورد نقش شهرها و شبکه های فراملی شهری در حاکمیت اقلیم جهانی وجود دارد. با این وجود ، در میان سرخوشی ، این حس نیز وجود دارد که قدرتی که نسبت داده شده است – و غالباً توسط آن فرض می شود – بیش از حد برآورد شده است. که قدرت شهرها و شبکه های شهری برای ایجاد تغییر در سیاست جهانی آب و هوا همان چیزی نیست که به نظر می رسد. این کتاب با بیان چارچوبی نظری که می تواند برای درک قدرت شهرها در ارتباط با شبکه های شهری فراملی ، چند ملیتی و دولت های ملی به کار گرفته شود ، به بررسی پیامدهای مشارکت شهرها در سیاست جهانی آب و هوا می پردازد. این کتاب دانشجویان و دانشمندان در زمینه حاکمیت فراملی ، سیاست جهانی زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی را مورد توجه قرار خواهد داد.

[ad_2]

کتاب The Power of Cities in Global Climate Politics : Saviours, Supplicants or Agents of Change?