خرید کتاب The Practice of Surgical Pathology : A Beginner's Guide to the Diagnostic Process

[ad_1]

در آموزش آسیب شناسی ، در آموزش و پرورش بین دانشکده پزشکی و اقامتگاه فاصله زیادی وجود دارد. در نتیجه ، کارآموز پاتولوژی اغلب آماده نشده به خانه می آید. این کتاب که به صورت کاملاً رنگی به تصویر کشیده شده است ، اساس آسیب شناسی عملی را بنا نهاده و چارچوبی را برای ایجاد پایگاه دانش فراهم می کند. شامل مقدماتی مقدماتی است و از طریق هر سیستم ارگان پیشرفت می کند. در هر فصل ، یک بررسی مختصر از بافت شناسی طبیعی برجسته ، بحث در مورد انواع نمونه معمولی ، رویکرد استراتژیک به نمونه و بحث در مورد چگونگی ارتباط بسیاری از تشخیص های مختلف با یکدیگر وجود دارد.

[ad_2]

کتاب The Practice of Surgical Pathology : A Beginner's Guide to the Diagnostic Process