خرید کتاب The Reluctant Refugee: Are Lingering Memories Worth Retaining?

[ad_1]

دست ها بالا! چه کسی می خواهد پناهنده شود؟ قطعا نه! مادرم ایده های دیگری داشت. برای یک لحظه سرنوشت ساز مشت آهنین ظلم و ستم گریبانگیرش شد. این همان چیزی بود که او نیاز داشت. ما از دو مرز عبور کرده ایم. مانع فیزیکی آسان بود. فاصله فرهنگی دشوارتر از بین رفت. این داستان در مورد جنون ، خودخواهی و شکنندگی انسان است. و با این وجود ، بیش از همه ، شجاعت پایدار مردم عادی گرفتار زمان های خارق العاده است.

[ad_2]

کتاب The Reluctant Refugee: Are Lingering Memories Worth Retaining?