خرید کتاب The ResearchED Guide to Assessment : An Evidence-informed Guide for Teachers

[ad_1]

سارا دونارسکی فصلی از دیلن ویلیام ، تام شرینگتون ، آلیسون پیکاک و بسیاری موارد دیگر را گرد هم آورده است تا بحث ها ، استراتژی های نقد و راه حل هایی را پیدا کند که نه تنها پیشرفت دانش آموزان را بهبود می بخشد ، بلکه به رفاه و کارایی کارکنان نیز کمک می کند.

[ad_2]

کتاب The ResearchED Guide to Assessment : An Evidence-informed Guide for Teachers