خرید کتاب The Restorative Poetics of a Geological Age : Stifter, Viollet-le-Duc, and the Aesthetic Practices of Geohistoricism

[ad_1]

این کتاب دو متفکر اواسط قرن نوزدهم را بررسی می کند – نویسنده اتریشی آدالبرت استیفتر و معمار فرانسوی Eugène E. Viollet-le-Duc – که تاریخ فرهنگی را با الگوی تاریخ زمین تصور می کردند: به عنوان تاریخ اشیا from از بازسازی و از جهان برای بازسازی. حوزه نوپای زمین شناسی تفکر فرهنگی را شکل داده است. حفاظت از آنها ، که توسط فرسایش به آنها اطلاع داده شده ، آینده ای از تجدید ترمیم را تصور می کند.

[ad_2]

کتاب The Restorative Poetics of a Geological Age : Stifter, Viollet-le-Duc, and the Aesthetic Practices of Geohistoricism